Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Totožnost a kontaktní údaje správce:
Firma či jméno a příjmení: Jiří Šuba, Sídlo: Čermákova 4, Brno 625 00. IČO: 75587912. Tel.: 720389001. E-mail: subexx@volny.cz
 

I .Ochrana osobních údajů 

1.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Jiří Šuba s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, E-mailova adresa, platební údaje dle typu platby). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek. 

1.4.1 Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.4.2 Pro účely zkvalitňování našich služeb je potřeba Souhlas s poskytnutím emailu společnosti Heureka.cz. Jde o zasílání dotazníku ohledně spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.

1.4.3  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

  • - Informování o stavu objednávky.
  • - Doručení objednaného zboží.
  • - Založení osobního účtu
  • - Vyřízení případné reklamace.

1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.6 Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 2.5 těchto podmínek.  

2.2 Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

2.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.5 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

© 2008–2024 elektroobchudek.cz
Vytvořilo FEO
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík